Παραδοτέα

Π1. Εθνική έκθεση

Ο κύριος στόχος αυτού του παραδοτέου είναι η χαρτογράφηση των υφιστάμενων διαθέσιμων υπηρεσιών μετανάστευσης/ένταξης μεταναστών στις συμμετέχουσες χώρες με έμφαση στην ανάλυση με βάση τη διάσταση του φύλου. Η ανάλυση θα περιλαμβάνει τόσο την εθνική νομοθεσία που αφορά σε πολιτικές μετανάστευσης/ένταξης όσο και σε πρακτικές σχετικά με την εφαρμογή αυτών των πολιτικών. Είναι σημαντική η ανάπτυξη ενός ενδεικτικού χάρτη των υπηρεσιών από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο Προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω διάχυση και εκμετάλλευση της ιδέας του igma σε άλλες περιοχές.

Αυτό θα αποτελέσει στη συνέχεια την αφετηρία για περαιτέρω δικτύωση, καθώς υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των περιφερειών μιας χώρας. Επιπρόσθετα, η έρευνα θα περιλαμβάνει την επεξήγηση του χάρτη και μια σύντομη περίληψη των προτάσεων για ένταξη των ιδεών του igma σε πολιτικό και πρακτικό επίπεδο σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.

Π2. Κατευθυντήριες οδηγίες για την προοπτική ενσωμάτωσης με βάση τη διάσταση του φύλου ως μέρος της πολιτικής μετανάστευσης και ένταξης στην ΕΕ

Ως αφετηρία οι κατευθυντήριες οδηγίες θα έχουν την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών (Ανακοίνωση Επιτροπής, 2011). Οι κατευθυντήριες οδηγίες θα συνταχθούν υπό μορφή ανάλυσης των τρεχουσών πολιτικών από την οπτική του φύλου, της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών και των συστάσεων για την ενσωμάτωση της ευαισθητοποιημένης ως προς το φύλο προσέγγισης από τα κράτη μέλη. Στο τέλος του έργου, το έγγραφο θα παρουσιαστεί στις εθνικές κυβερνήσεις και στην Επιτροπή.

Το έγγραφο θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου και στις ιστοσελίδες των αρμόδιων φορέων των χωρών εταίρων. Το έγγραφο θα είναι στα αγγλικά και μεταφράσεις στις γλώσσες των εταίρων θα γίνουν μόνο σε περίπτωση που απαιτηθεί από τους εθνικούς φορείς λήψης αποφάσεων.

Π3. Μεθοδολογία του Igma-Femina για τη συνεργασία των τοπικών δικτύων ενδιαφερομένων να εργαστούν με γυναίκες μετανάστριες

Η μεθοδολογία αφορά: - στην αποτελεσματική συμβουλευτική καριέρας και τις θέσεις εργασίας γυναικών μεταναστριών και προσφύγων μέσω μιας κεντρικής προσέγγισης - στη συντονισμένη ενσωμάτωση των μέτρων σε επίπεδο ενδιαφερομένων. Η μεθοδολογία θα βασιστεί στην ιδέα της υπάρχουσας μεθοδολογίας του igma, προσαρμοσμένης στις ανάγκες των γυναικών μεταναστριών και προσφύγων και θα εμπλουτιστεί με προσεγγίσεις και επιτυχημένες στρατηγικές θέσεων εργασίας με βάση τη διάσταση του φύλου.

Μετά την έρευνα και σε στενή συνεργασία με τα δίκτυα των ενδιαφερομένων σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, η υπάρχουσα μεθοδολογία θα αναθεωρηθεί και θα προσαρμοστεί για να αποδώσει στις μετανάστριες και τις γυναίκες πρόσφυγες. Θα συμπεριληφθούν δυο νέα στοιχεία, πιο συγκεκριμένα, στρατηγικές θέσεων εργασίας και στρατηγικές για τη συμμετοχή των εργοδοτών. Ορισμένες ενότητες θα συνταχθούν εκ νέου και μερικές θα αφαιρεθούν.
Βρείτε  εδώ το μεθοδολογικό οδηγό.

Π4. Πρόγραμμα σπουδών σεμιναρίων κατάρτισης του Igma-Femina

Δημιουργία προγραμμάτων σπουδών για δυο σεμινάρια κατάρτισης με μεθοδολογία βασισμένη στη διάσταση του φύλου για τις ακόλουθες ομάδες στόχους: * Τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων που εργάζονται στον τομέα της μετανάστευσης και της ένταξης γυναικών μεταναστριών και προσφύγων σε επίπεδο πολιτικής και συστήματος στις χώρες εταίρους. * Τους συμβούλους και εκπαιδευτές ενηλίκων που εργάζονται σε συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες ένταξης με γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Η καινοτομία ενός τέτοιου σεμιναρίου είναι ότι στοχεύει στην κατάρτιση των δικτύων των ενδιαφερομένων και όχι σε μεμονωμένους συμβούλους ή συντονιστές. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι αποκτηθείσες γνώσεις μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στην πράξη, καθώς οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν συγκεκριμένα καθήκοντα για την σταδιακή ενσωμάτωση της ιδέας του igma στην καθημερινή τους εργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
Βρείτε εδώ το εκπαιδευτικό υλικό igma femina (επικοινωνήστε με τον εταίρο στη χώρα σας για τα παραρτήματα)

Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση

Ευρωπαϊκό σεμινάριο «Φύλο-Μετανάστευση-Ένταξη: η σημαντικότητα των προσεγγίσεων με βάση τη διάσταση του φύλου στις πολιτικές και πρακτικές ένταξης στην ΕΕ» Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Στοκχόλμη με δυο κύριους στόχους: * Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος * Η έναρξη της συζήτησης για το ζήτημα της απασχόλησης γυναικών μεταναστριών και προσφύγων ως ειδική ομάδα στόχος. Θα συζητηθούν επίσης οι προκλήσεις και οι λύσεις σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Please publish modules in offcanvas position.