Intellektuell prestation

O1. Nationell rapport

Huvudsyftet med denna utgång är att kartlägga befintliga migration/integration tjänster som är tillgängliga i partnerländer med fokus på genus-känslig analys. Analysen kommer att omfatta både nationell lagstiftning och förordningar med avseende på migrations-och integrationspolitik, och genomförandet av dessa principer.

För att säkerställa större spridning och utnyttjande av begreppet igma till andra regioner är det viktigt att utveckla karta med exempel över tjänster för varje partnerland. Detta ger en bra utgångspunkt för nästkommande nätverk då det endast finns små skillnader mellan olika regioner i samma land. Dessutom kommer undersökningen att inkludera en förklaring av kartan och en kort sammanfattning av rekommendationer för integration av begreppet igma på politisk och praktisk nivå i varje partnerland.

O2. Riktlinjer för införandet av genusmedvetet perspektiv som en del av migration och integration i EU

Som utgångspunkt kommer riktlinjerna innehålla den europeiska agendan för integration av tredjelandsmedborgare och meddelande från kommissionen från 2011. Riktlinjerna kommer att skrivas i form av analys utifrån det nuvarande könsperspektivet, samarbete bland intressenter och rekommendationer om införande av ett genusmedvetet förhållningssätt hos medlemsstaterna. I slutet av projektet kommer dokumentet att presenteras för regeringen och kommissionen.

Dokumentet kommer att finnas på projektets webbplats samt på webbplatserna för myndigheterna i partnerländerna. Formell språk är engelska. Översättningarna till partner språk kommer att göras om så krävs av de nationella beslutsfattarna.

O3. Igma-Femina metod för samarbete med lokala intressenter och dess nätverk som arbetar med invandrarkvinnor

Metoden bygger på att effektiviera rådgivningen och jobbplaceringsgraden hos invandrare och flyktingkvinnor genom en centraliserad strategi och samordnad integrering av åtgärder. Metoden baseras på redan befintlig igma metodik anpassad till migrant- och flyktingkrisensbehov och berikad med ett genusmedvetet förhållningssätt och strategier för framgångsrik jobbförmedling.

Efter avslutad undersökning och i nära samarbete med intressenternas nätverk i alla partnerländer, kommer den befintliga metoden revideras och anpassas för invandrar-och flyktingkvinnor. Två nya element kommer att ingå, nämligen jobbförmedlingsstrategi och strategi för att involvera arbetsgivare. Vissa moduler kommer att skrivas och några tas bort
 
För igma femina Metodisk handbok, klicka här

O4. Igma-Femina-utbildningen läroplaner

Kursplaner för två kurser i jämställdhetsperspektivet igma metodik kommer att utvecklas för följande målgrupper:
  • Beslutsfattare arbetar inom området för migration och integration av invandrar-och flyktingkvinnor på politisk och systemnivå i partnerländerna.
  • Coacher och vuxenutbildare arbetar i att ge rådgivning, utbildning och andra integration aktiviteter med invandrar-och flyktingkvinnor på operativ nivå.
Nyheten med en sådan kurs är att det syftar till utbildning av intressenternas nätverk snarare än enskilda coacher eller individuella projektledare. Resultatet är att de förvärvade kunskaperna kan genomföras direkt i praktiken som praktikanten får konkreta uppgifter för att gradvis integreras i igma konceptet i deras dagliga arbete emellan lektioner.

För igma femina curriculum, klicka här(För igma femina curriculum bilagor, vänligen kontakta partnern i ditt land eller projektkoordinatorn.)

 

Händelse

Europeiskt seminarium ”genus-migrering-Integration: vikten av jämställdhetsperspektivet i integrationspolitiken och praxis i EU” Evenemanget kommer att anordnas i Stockholm med två huvudsakliga mål:
  • att presentera resultatet av projektet
  • Att inleda och väcka debatt om anställningen av invandrar-och flyktingkvinnor som en särskild målgrupp. Utmaningar och lösningar på nationell nivå och EU-nivå kommer att diskuteras.

Please publish modules in offcanvas position.